Algemene voorwaarden

Levering
Onze goederen worden verkocht hetzij vertrek "Depot", hetzij "franco thuis" en reizen steeds op risico en gevaar van de kopers, zelfs wanneer de verzending franco geschiedt. De goedkeuring van de goederen dient verstaan in onze magazijnen te hebben plaatsgevonden.

De meeste producten leveren wij uit voorraad, dit betekent dat U in principe uw bestelling binnen de 48 uur mag verwachten. De plaats van levering is deze die u aangaf op uw aanvraag tot bestelling. U kan ook een afwijkend leveradres opgeven indien van toepassing.

Producten in uitverkoop worden aangegeven met de tag 'Stockopruiming'. Deze producten worden geleverd zolang de voorraad strekt en worden na verkoop NIET teruggenomen. Voor deze producten worden geen naleveringen voorzien. Denta kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

Voor bestellingen ter waarde van 150 EUR exclusief BTW of meer worden geen verzendkosten aangerekend. Voor bestellingen onder dit bedrag rekenen wij u 6,50 EUR verzendkosten aan. Voor naleveringen worden geen verzendkosten aangerekend.

Retourzendingen
Geen klacht van welke aard ook zal nog aangenomen worden acht dagen na de ontvangst van de goederen. Geen enkele terugzending van goederen zal aanvaard worden, tenzij voorafgaand akkoord.

Betaling
Onze rekeningen zijn, tenzij anders bedongen, betaalbaar contant zonder korting te Kontich, bij aflevering der goederen. De wanbetaling van een factuur op de vervaldag heeft de onmiddellijke invorderbaarheid van alle verschuldigde bedragen ten gevolge, welke ook de oorspronkelijk overeengekomen betalingsfaciliteiten zijn. Wij behouden ons het recht voor de goederen te factureren, naarmate de levering, zelfs indien deze niet volledig is. In geval van niet betaling op de vervaldag van een gedeeltelijke levering, behouden wij het recht voor het saldo van de bestelling te schrappen.

De verkoper behoudt zich het eigendomsrecht voor van geleverde goederen tot dat de koper volledig alle verbintenissen tegenover hem is nagekomen. Tot dat ogenblik is het de koper verboden de geleverde goederen aan een derde in pand te geven of te verkopen.

Bij wederverkoop der koopwaar door een koper, is deze laatste alleen tegenover zijn klanten verantwoordelijk, in geen geval zal onze verantwoordelijkheid hierbij kunnen betrokken worden.

In geval van niet betaling binnen een termijn van 30 dagen kan een postkwijting aangeboden worden, alle kosten ten laste van de klant. Elk achterstal brengt een onmiddellijke toepassing van de wettelijke intresten met zich mee, te rekenen vanaf de vervaldag, zonder dat hiervoor een maning noodzakelijk is. Indien het achterstal 30 dagen overschrijdt, zal bovendien het verschuldigd bedrag met 15% vermeerderd worden met een minimum van 25 EUR om onkosten van vervolging en andere te dekken. Wij zien niet af van deze clausule, wanneer wij op de verkoop een wissel trekken.

Fabricagefouten en defecten
De goederen en apparaten zijn in de regel tegen alle fabricagefouten door de fabrikanten gegarandeerd. Elk gedurende de garantietijd defect bevonden stuk zal vervangen worden, maar onze verantwoordelijkheid blijft beperkt tot het louter herstellen van het defecte stuk en geen enkele terugbetaling, schadeloosstelling of vergoeding zal kunnen gevorderd worden, om welke reden ook.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank
De Belgische wet is van toepassing. Voor elk gerechtelijk geschil zijn alleen de rechtbanken van Kontich bevoegd.

Productinfo en prijzen

Alle producten die door Denta op de website aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen op de website zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden. Denta kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die op de site voorkomen. Indien voor een product een promotieprijs wordt gehanteerd, dan krijgt u deze prijs ongeacht de catalogusprijs.

Prijswijzigingen worden tot het strikte minimum herleid en zullen enkel voorkomen als gevolg van een prijsverhoging vanwege de fabrikant, als gevolg van gevoelige koerswijzigingen, bij belangrijke marktschommelingen of naar aanleiding van promotionele activiteiten. De aangegeven prijzen zijn exclusief BTW en eventuele recyclage bijdrage (Recupel).

Afwijzen van verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid

Denta kan niet waarborgen dat www.denta.be ononderbroken of foutloos zal functioneren. Denta geeft geen waarborgen m.b.t. de resultaten die zouden kunnen bekomen worden bij het gebruik van www.denta.be noch de juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie die verkregen wordt via www.denta.be.

Deze site wordt door Denta ter beschikking gesteld op een "as is" en "as available" basis. Denta legt geen verklaringen af of geeft geen enkele waarborg, duidelijk of impliciet, in verband met het functioneren van de site, de informatie, de inhoud, de materialen, of de producten die in deze site worden voorgesteld. In zoverre de wet dit toestaat, wijst Denta elke waarborg af, duidelijk of impliciet, omvattend maar niet beperkt tot impliciete waarborgen van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Denta zal niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van zijn website, omvattend maar niet beperkt tot rechtstreekse, resulterende of onrechtstreekse schade.